اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۴۷۱۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه زیرین ٬ فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه زیرین ٬ فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9

  • :
  • ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۴۷۱۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای مهردادصالحی
 مدیریت
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۷۱۵۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹

آدرس